Бригаден генерал проф. Венцислав Мутафчийски

Gen. MutavchiiskiБригаден генерал проф. Венцислав Мутафчийски

Военномедицинска академия

Бригаден генерал проф. Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS, е роден на 20 август 1964 г.

Завършва медицина през 1990 г. в МУ-София. Има придобити специалности  „Обща хирургия" и „Военна хирургия".

Кариерното му развитие като военен лекар преминава през всички етапи  - лекар в поделение, клинична ординатура, лекар във военна болница гр. Бургас, асистент и главен асистент във ВМА – София.

Уповавайки се на опита си, който има от участието в няколко задгранични мисии в Македония, Афганистан, Ирак, през 2011 г. придобива образователна и научна степен  „доктор" с дисертация на тема „Взривна травма".  

През 2014 г. придобива образователна и научна степен „доктор на науките" с дисертация на тема „Съвременна концепция за отворения корем".

От 2012 г. е „доцент" към клиника „Чернодробнo-панкреатична хирургия  и трансплантология", а от 2015 г. - професор по хирургия.

Професионалната му визитка съдържа редица ръководни длъжности. От 2013 до месец май 2017 г. е началник клиника по „Ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология". От  2014 г. - началник катедра „Хирургия" и заместник-началник на ВМА по диагностично-лечебната дейност. От месец май 2017 г. е ВРИД Началник на ВМА, а от февруари 2018 г. с указ на президента на Р България е удостоен със званието „бригаден генерал" и назначен за началник на ВМА.

Дипломиран магистър е по мениджмънт на здравеопазването, завършил е стратегически курс  към Военна Академия „Г. С. Раковски".

Преминал е през редица специализации в чужбина.

Професор Венцислав Мутафчийски е преподавател към Катедра по хирургия и хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски" - с общо 790 часа годишно. Реални публикации в наши и чужди списания – 279. Общ импакт фактор - 35.74. Авторство и съавторство с монографии и учебници – 26. Участия в конгреси в България и чужбина – 127.

Членува в редица редакционни колегии и съсловни организации – български и чуждестранни. Дипломиран член е на Американското дружество на хирурзите. Награждаван е многократно за отлична служба и проявен висок професионализъм.