Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“

Контакти

Адрес: ул. "Гео Милев" 158, София 1574
Сайт:  www.vtu.bg/
Телефон:  +359 (2) 9709-211

Ректор

Проф. д-р инж. икон.
Даниела Тодорова

Виж повече

 

М исията на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ е да бъде интердисциплинарна академична институция, основаваща се на богати исторически традиции, професионализъм и новаторство, за изграждане на специалисти на високо квалификационно равнище, способни да развиват и да прилагат научни знания във всички аспекти на сухоземния транспорт, при съчетаване на образование, научни изследвания и възпитание в духа на съвременните национални и европейски ценности.