проф. д-р Марияна Божинова

проф. д-р Марияна Божинова

Стопанска академия „Д. А. Ценов“

Проф. д-р Марияна Божинова  има организационен и управленски опит като: ВрИД ректор на СА „Д. А. Ценов”; зам.-ректор „Учебна дейност”, отговарящ за обучението на студенти в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”; ръководител на катедра, на научноизследователски проекти и на магистърски програми; изп. Директор на „Дунавски индустриален технологичен парк“ ЕАД; управител на Център за практико-приложни изследвания „Бъров” ЕООД; научен ръководител на докторанти и дипломанти. Тя е главен редактор на списание „Диалог“ и член на редколегии на няколко списания, в т.ч. и в чужбина. 


Проф. д-р Марияна Божинова има над 150 научни публикации и учебници в областта на търговския и туристическия бизнес, в т.ч. в Scopus и WEB of Science. Участвала е в екипите на 17 научноизследователски и образователни проекта (един международен по програма TEMPUS), като на 10 от тях е била ръководител. Член е на Обществения съвет по туризъм към министъра на туризма на Р България (от 2018 г. до момента), на Българска асоциация по маркетинг (от 2009 г.), на Съюз на учените в България (от 2004 г.). Лицензиран експерт е към Националната агенция за оценяване и акредитация към МС (от 2002 г.).