чл. кор. проф. д.н. Иван Александров Илиев

Ivan Ilievчл. кор. проф. д.н. Иван Александров Илиев

Лесотехнически университет

Роден е на 25.06.1958 г. в гр. София. През 1983 г. завършва висше образование във Висшия лесотехнически институт (сега Лесотехнически университет, ЛТУ), специалност „Озеленяване“ (сега Ландшафтна архитектура). През 1988 г. защитава дисертация и придобива научна степен „кандидат на селскостопанските науки“. Последователно е избиран за асистент (1988 г.), главен асистент (1989 г.), доцент (1995 г.) и професор (2011 г.) в ЛТУ. Пред 2017 г.

защитава дисертация и придобива научна степен „доктор на науките“. През 2018 г. е избран ча член кореспондент на БАН. Бил е член на специализирания научен съвет по Лесовъдство и екология към ВАК (2007-2010 г.). В периода от 1999 г. до 2003 г. е заместник ректор, от 2003 г. до 2011 г. е председател на общото събрание на ЛТУ, а от 2016 г. е ректор на ЛТУ. От 1990 г. е член на Международната организация на растениевъдите (International Plant Propagator's Society), а от 2004 г. е член на Международната организация по градинарски науки (International Society for Horticultural Science). Специализирал е в Загребския университет (Хърватия), университета в Хирозаки (Япония), Аристотеловия университет (Гърция). Има издадени в България и чужбина над 115 публикации, учебници, книги и справочници. Участвал е в разработването на 21 национални и международни научни, образователни и инвестиционни проекти. Научната му продукция е цитирана от автори от над 50 страни от всички континенти. Главен редактор е на международното списание с Impact factor “Propagation of Ornamental Plants”, член на редакционната колегия на международните списания с Impact factor Plant Growth Regulation” (издание на Springer), “South African Journal of Botany” (издание на Elsevier), Международно списание “Forestry Ideas” и др. Награждаван е от МНП със златна значка „За отлично учение“, от борда на Международната организация на растениевъдите (International Plant Propagator’s Society) с най-високата й годишна награда - купата “Роза” (Rosa bowl) “за специален принос в обучението и практиката на растителното размножаване” и др. Основните му научни интереси са в областта на биотехнологиите и проучване на полиморфизма на дървесните видове.

чл. кор. проф. д.н. Иван Александров Илиев беше преизбран за втори мандат за ректор на Лесотехнически университет - гр. София на 20.01.2020 г.