чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Михов

Georgi Mihovчл.-кор. проф. дтн инж. Георги Михов

Технически университет - София

Георги Славчев (09.11.1954, Кърджали) – инженер по радиоелектроника, доктор на науките, професор по Цифрова схемотехника, член-кореспондент на БАН в Инженерни науки. Завършва ВМЕИ – София, със специалност „Електронна техника“, специализация „Електронно ядрено и медицинско приборостроене“. Защитава дисертация за „доктор“ (к.т.н.) на тема „Програмно автоматизирани електронни устройства за обработка и визуализация на електрокардиосигнали“ (1983) и дисертация за „доктор на науките“ (д.т.н.) на тема „Изследване и усъвършенстване на субтракционния метод за отстраняване на смущения от електрокардиографски сигнали“ (2013). Професионалната дейност започва във ВМЕИ – София като инженер по НИС (1979), главен асистент (1986), доцент (1990) и професор (2007) в ТУ – София. Административни длъжности: Ръководител на катедра Електронна техника (2007-2010), Зам.-ректор по учебна дейност, качество и акредитация (2010-2014). РЕКТОР е на Техническия университет – София (от ноември 2014). Автор е на 10 учебни издания и 1 монография, автор и съавтор в над 170 научни публикации, 7 авторски свидетелства, има 8 защитили докторанти. Член на Научния съвет на Института по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН. Член са СУБ (секция Биомедицинско инженерство). Отличия: Офицерски орден на Република Франция за образование и наука „Академична палма“; Отличие на Съвета на европейската научна и културна общност „Златна монета“ за принос към развитието на българската наука.

Техническият университет – София (ТУ – София) е най-големият образователен и научен комплекс в България в областта на техническите науки, съхранил в себе си добрите традиции във висшето образование, заложени от неговите създатели. Като първи и най-голям политехнически център, подпомогнал създаването на висшите технически училища в страната, повече от 70 години той дефинира образователните стандарти и въвежда националните приоритети за развитие на инженерното образование и наука. В ТУ – София се обучават над 11 000 български и близо 1000 чуждестранни студенти, докторанти и специализанти. В структурата си включва 14 факултета и два департамента в гр. София, филиал в гр. Пловдив с два факултета, Инженерно-педагогически факултет и колеж в гр. Сливен, Колеж по енергетика и електроника, Технически колеж – Казанлък и две средни училища – Технологично училище „Електронни системи" в гр. София и Професионална гимназия по компютърни технологии и системи в гр. Правец. ТУ – София разполага с модерна академична инфраструктура, осигуряваща чудесни условия за пребиваване, отдих и спорт: собствена база, чрез която се гарантира общежитие за всеки студент; спортен комплекс със закрит плувен басейн, тенис кортове и зали за спорт; учебни спортно-оздравителни бази на планина в Семково и на море в Созопол, яхтклуб, радиоклуб. Модерният Библиотечно-информационен център осигурява прозореца на студенти, учени и преподаватели към световните бази данни на техническите науки.