ПРОФ. Д.А.Н. АРХ. БОРИСЛАВ ЯНКОВ БОРИСОВ

Borislav BorisovПроф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов

Висше строително училище „Любен Каравелов“

Заемани длъжности за последните години
2006г. – 2011г. - Директор на Национален център по териториално устройство, МРРБ
2007г. - Доцент и ръководител катедра „Градоустройство, теория и история на архитектурата” във ВСУ "Любен Каравелов", гр. София.
2011г. – 2015г. – Комисия по устройство на територията и жилищна политика и комисията по нормативна уредба и местно самоуправление, Столичен общински съвет, общинси съветник.
2012г. – 2017г. - Декан на Архитектурен факултет във ВСУ „Л. Каравелов“, София.
2015г. - Професор – Висше строително училище "Любен Каравелов", Архитектурен факултет,
2017г. – Ректор на ВСУ „Л. Каравелов“.
Основна област и подобласти на научни изследвания
Научна, преподавателска, експертна и консултантска и лекторска дейност в областта на архитектурата, градоустройството, урбанизма, местното самоуправление, публичната администрация и европейската интеграция, законодателство и норм. уредба в УАСГ, УНСС, НБУ, ВСУ, МРРБ, Столичен общински съвет.
Специализации в чужбина и международно сътрудничество
2002 г. – Специализация по „Публична администрация“ в гр. Лион, Франция и гр. Торино, Италия.
2003 г. – Институт по публично право на Университета Тюлейн, Ню Орлеанс, Луизиана, САЩ, Сертификат за лектор по „Разработване на проекти за нормативни актове“.
Обмяна на професионален опит в Германия, Австрия, Русия, Италия, Франция, Гърция и Турция.
Професионална дейност
Разработване и реализация на редица инвестиционни проекти на жилищни, обществени и производствени сгради и комплекси.
Разработване и приемане на много устройствени планове за големи, средни и малки градове.
Разработване на редица законови и подзаконови нормативни документи в областта на архитектурата, градоустройството и регионалното развитие.
Експертизи, рецензии, професионални становища и експертни оценки.