проф. д-р Мариана Атанасова Мурджева, дм, мзм.

MU Plovdivпроф. д-р Мариана Атанасова Мурджева, дм, мзм.

Медицински университет - Пловдив

Завършила гимназия с преподаване на английски език в гр. Пловдив през 1979 г.
и Медицински факултет при ВМИ - Пловдив, специалност „Медицина“ - през 1985 г.
ОНС „Доктор“ - от 1997 г. Магистър по здравен мениджмънт - от 2011 г. (ФОЗ, МУ - Пловдив).

 

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Лекар –микробиолог в гр. Карлово от 1985 - 1988 г.
От 1988 г. след конкурс заема последователно длъжностите асистент, старши и главен асистент в катедра „Микробиология и имунология“ на МУ - Пловдив.
От 2001 г. е доцент по микробиология, а от 2012 г. е професор по имунология в същата катедра.
Началник на Лаборатория по микробиология в УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД - Пловдив.

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Национален институт за медицински изследвания (NIMR), Лондон, Англия (1992 - 1995 г.) чрез спечелен грант от Leukemia Research Fund за изследовател по молекулярна имунология
Краткосрочни специализации в Институт Земелвайс (Унгария) - 2005 г., Институт Имаген в Тюбинген, Германия - 2011 г. и Радбауд институт в Наймиген (Холандия) – 2012 г.
Дипломи за: 1) специалност по Клинична микробиология 1991 г.
2) специалност по Клинична имунология 2006 г.

 

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Лектор и екзаминатор по микробиология и клинична имунология на студенти в МУ - Пловдив с над 450 ч. годишна учебна заетост. Гост-лектор по програма „Еразъм“ в гр. Мартин (Словакия), Бидгошч (Полша), Лисабон (Португалия).
Ръководител на специализанти по клинична имунология и по микробиология
Автор и съавтор на 14 учебника и учебни помагала за студенти и специализанти в медицински университети.

 

НАУЧНА АКТИВНОСТ

185 научни публикации, от които 37 с импакт фактор (общ IF над 104).
Над 250 научни участия в национални и международни конференции и конгреси.
Над 400 цитирания в национални и международни издания. H-индекс 11.
Два патента, един от които номиниран за патент на годината 2015 г. от Патентно ведомство.
Ръководител, координатор и участник в над 34 изследователски, инфраструктурни и образователни проекта.
Научен ръководител и консултант на 7 успешно защитили докторанти от МУ - Пловдив и 9 дипломанти от ПУ „Паисий Хилендарски“ и СУ „Св. Климент Охридски“.
Член на редколегията на сп. Folia Medica, Biotechnology and Biotechnological Equipment, Acta Microbiologica Bulgarica.

 

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Етиологична структура на инфекциите, механизми на антибиотична резистентност и контрола й.
Автоимунитет и автоантитела, инфекциозна имунология, първични имунни дефицити.

 

АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ И РЪКОВОДНИ ПОЗИЦИИ

Зам.-председател на ОС на МФ при МУ - Пловдив (2003 – 2007 г.)
Зам.-декан МСПД при ФФ на МУ - Пловдив (2007 -2011 г.)
Зам.-ректор МСПД на МУ - Пловдив - 2 мандата (2011 - 2018 г.)
Началник на Лаборатория по микробиология при УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД - Пловдив от 2010 г.
Ръководител на катедра „Микробиология и имунология“ при МУ - Пловдив от 2012 г.
Главен координатор на Експертния съвет по клинична имунология (от м. април 2019 г.).
Зам.-председател на Българската асоциация по микробиология (БАМ).

 

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

- Български лекарски съюз
- Съюз на учените в България
- Българска асоциация по клинична микробиология
- Българска Асоциация по клинична имунология
- Европейско дружество по микробиология и инфекциозни болести (ESCMID)
- Балканска асоциация по имунология (BSI)
- Управителен комитет на J-проект за първични имунни дефицити в Средна и Източна Европа

 

НАГРАДИ

Номинация от БЛС – Пловдив и награда „Лекар на годината - 2013“.
Награда за патент на Българско патентно ведомство 2014/2015 г.
Награди за научни публикации и представени доклади в конгреси, както и грамоти от пациентски асоциации.