ПРОФ. Д-Р МАРИЯНА ИВАНОВА

Mariana IvanovaПроф. д-р МАРИЯНА ИВАНОВА

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

Проф. д-р Марияна Иванова е Ректор на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив от 1 юли 2019 г. В периода 2008 – 2019 г. е била зам. ректор по учебна дейност и международно сътрудничество. Завършила е Аграрен университет в гр. Пловдив и специализация по Mениджмънт на околната среда в Канада. През 2004 г. защитава образователната и научна степен „доктор” в Института по растителна защита – гр. Костинброд.

От 2008 г. е доцент, а от 2013 г. – професор. Научноизследователската и научно-приложната ú работа са в областта на растителната защита, ентомологията, агроекологията, биологичното земеделие.

Автор е на над 100 научни публикации, от които над 30 в чужбина чрез участие в международни форуми в Германия, Гърция, Словакия, Румъния, Русия, Турция и др. Участва в разработването и изпълнението на 15 национални и 21 международни проекти, на 8 от които е координатор.

Главен редактор е на списание „Ново знание“ – издание за наука на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. Член на Редакционно-консултативния съвет на Acta Regionalia et Environmentalica (Journal of Slovak University of Agriculture in Nitra). Научен рецензент към IDERSCIENCE Publishers с рецензии за списания International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics (IJSAMI), Intеrnational Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology (IJARGE) и др. Член на организационния комитет на International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (IBANESS). Представител на ръководството на ВУАРР за Системата за управление на качеството по ISO 9001:2015. Институционален координатор по Програма „Еразъм“.

Контактно лице е на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите в международната организация IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements). Член е на Съюза на учените в България, Научно-техническите съюзи, Българския научен селекционерско-технически съюз. От 2012 г. е член на Управителния съвет на Регионален НТС на специалистите от земеделието – Пловдив.