Университет за национално и световно стопанство

Контакти

UNSS
Адрес: ул. „8-ми декември“, София 1700
Сайт:  www.unwe.bg/
Телефон:  (02) 868 68 42, (02) 8195 207

Ректор

dimitur dimitrov

Проф. д-р
Димитър Димитров

Виж повече
 

 

У ниверситетът за национално и световно стопанство е най-старият, най-авторитетният и най-големият бизнесуниверситет в България и в Югоизточна Европа. Усилията на академичното ръководство са насочени към големите цели: Университетът – както винаги от създаването си до сега, да подготвя елита на страната ни, да бъде лидер в българското висше образование, неделима част от европейското образователно и изследователско пространство и предпочитано място за младите хора, които искат да получат модерно образование, да предлага конкурентоспособни образователни услуги. УНСС има 21 534 студенти, които се обучават в редовна и дистанционна форма в 47 бакалавърски специалности и 108 магистърски специалности, и близо 500 български и чуждестранни докторанти, които се обучават в 38 докторантски програми. Преподавателите са почти 500, от които 300 са професори и доценти. В УНСС има осем факултета: Общоикономически, Финансово-счетоводен, Управление и администрация, Бизнесфакултет, Икономика на инфраструктурата, Международна икономика и политика, Приложна информатика и статистика и Юридически; 33 катедри; отделение „Институт за следдипломна квалификация", Институт по икономика и политики, Институт по творчески индустрии и бизнес, Институт по предприемачество; Център за дистанционно обучение (с регионални центрове в Хасково и в Пловдив), Университетски център по интелектуална собственост, Междууниверситетски център за развитие на кариерата и други.