Чл.-кор. проф. д-р Стефан Стоилов Костянев

Stefan KostyanevЧл.-кор. проф. д-р Стефан Стоилов Костянев

Медицински университет - Пловдив

Чл.-кор. проф. д-р Стефан Стоилов Костянев, дмн е роден през 1952 г. в гр. София. Завършил е медицина във ВМИ - Пловдив с пълно отличие и с почетния приз „Златен Хипократ“. Проф. Костянев е доктор по медицина, доктор на медицинските науки, магистър по здравен мениджмънт, професор и ръководител на катедра „Патологична физиология“ и член-кореспондент на БАН. Началник е на Лабораторията по кръвно-газов анализ и функционално изследване на дишането и понастоящем - Председател на Съвета на директорите на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД – Пловдив. Член е на Управителния съвет на Общинска фондация „Пловдив 2019“.

От 2011 г. до днес е Ректор на Медицински университет – Пловдив.

Проф. Костянев е научен ръководител на дипломанти и докторанти, специализанти и рецензент на научни трудове. Под негово ръководство са реализирани голям брой научноизследователски проекти и образователни и оперативни програми, финансирани от МОН, Европейския съюз и др. Специализирал е в елитни научноизследователски центрове и лаборатории в чужбина: INSERM, U 14, Vandoeuvre-les-Nancy, France, Clinical University Saint Luck, Bruxelles, Belgique, St. James`Hospital and Trinity College, University Dublin, Irland и др.

Публикационната активност обхваща: над 150 публикации в рецензирани списания, над 1000 цитирания в български и чуждестранни списания, над 20 участия в учебници, учебни помагала и монографии, главен редактор на „Folia Medica”, член на редакционни колегии на други утвърдени научни списания.

Проф. Костянев е уважаван член на специализирани научни съвети и на много научни и други организации в страната и чужбина като: Българско дружество по физиологични науки, Българска асоциация по сомнология, European Respiratory Society, Еuropean Society of Sleep Medicine, Клуб на ректорите в Европа, Съвет на академиците и член-кореспондентите на БАН, Българско дружество по белодробни болести, Научен съвет на Института по невробиология – БАН, Висш медицински съвет при Министерство на здравеопазването, Съвет на ректорите на висшите училища в Република България, Съюза на независимите писатели  и др.