Ръководство
Контакти  
Адрес:

ул. "България" №3 9300 гр. Добрич; ул. "Оборище" №13 9000 гр. Варна; "Студентски град", ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1 (В сградата на Колежа по Телекомуникации и Пощи, етаж 3, офис 317) 1000 гр. София, България

Сайт: http://www.vumk.eu
Факс +359 58 605 760 (Добрич)
Тел: +359 58 655 620 (Добрич); +359 52 300 680, +359 885 398 663 (Варна); +359 885 398 663; +359 2 9867021,  +359 887 336 664 (София)
Имейл dobrich@vumk.eu, marketing@vumk.eu, students@vumk.eu 

 

 

 

Международен колеж - Албена

 

 

ВУМК е самостоятелно частно висше  училище с предмет на дейност подготовка на кадри с висше образование до образователно-квалификационна степен “Професионален бакалавър по...” със срок на обучение 3 години. 
Понастоящем ВУМК има подаден нов проект за подновяване на институционалната аакредитация в НАОА, а професионалните направления ("Икономика", "Туризъм", "Администрация и управление"), по които висшето училище предлага обучение са акредитирани до 2014 г.
През 2009 година Висше училище Международен Колеж става стратегически партньор за Източна Европа на един от най-престижните британски университети – Cardiff Metropolitan University (UWIC), UK. През последните години ВУМК създава академични партньорства и с други университети в Европа – University of Portsmouth, UK, University College Birmingham и Stenden University, Холандия. Благодарение на част от партньорствата си, ВУМК осъществява съвместно обучение и по британски магистърски програми.
Досега ВУМК са завършили над 1000 български и чуждестранни студенти от различни държави. Мащабите на ВУМК нарастват четири пъти за последните години. За учебната 2010/2011 година във Висше училище Международен колеж се обучават близо 1100 студента, от които около 10% чужденци от над 15 държави - от Великобритания, Естония, Финландия, Русия, Холандия, Унгария, Турция, Португалия, Германия, Румъния, Украйна, Сирия, Казахстан, Полша и др. След 2012 година, ВУМК обучава студенти от близо 30 държави.
Висше Училище Международен Колеж води началото си от месец септември 1992 година, когато в рамките на Българо-холандски проект PSO от 1991 година за сътрудничество на холандското правителство със страните от Централна и Източна Европа стартира двугодишен курс за обучение на около 20 курсисти по Хотелски мениджмънт в к.к. Албена.
През м. Септември 1993 година е регистрирано Сдружение с идеална цел Българо-холандско училище по мениджмънт. По-късно Сдружението се пререгистрира като Сдружение с нестопанска цел Международен институт по мениджмънт.През месец септември 1996 година новото сдружение взема решение да създаде колеж съгласно новия закон за висше образование, като изготви и представи проект за акредитация пред Националната агенция за оценяване и акредитация.
На 02 април 1998 година Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация дава начална институционална акредитация на ВУМК. Впоследствие новото висше училище - Международен колеж "Албена" е одобрено от Министерския  съвет на Република България с постановление от 23.08.1998 година и официално открито с решение на Народното събрание от 05 май 1999 година, обнародвано в Държавен вестник бр.44/99 г.