проф. д-р Запрян Козлуджов

zapryan kozludjovпроф. д-р Запрян Козлуджов

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

Роден в гр. Пловдив на 16.12.1959 г. Завършва българска филология в ПУ през 1984 г. В периода  1985-1987 г. е редовен докторант в катедра „Теория на литературата” в СУ „Св.Климент Охридски” и същевременно работи като хоноруван асистент. През 1988 г. печели конкурс за редовен асистент по теория на литературата в ПУ „Паисий Хилендарски”.

От 1990 г. е старши асистент, а от 1993 г. – главен асистент. През 1997 г.  защитава дисертация за присъждане на научната степен „Доктор по филология”. От 2000 г. е доцент, от2012 г. професор по теория на литературата.

През периода 1993 – 1999 г. е зам.-декан по учебната дейност на факултет „Филологии” в ПУ. От 2000 г. в продължение на два мандата до 2007 г. е зам.-ректор на ПУ „Паисий Хилендарски” и отговаря за учебната дейност и кадровото състояние и развитие на академичния състав. В периода 2007 – 2011 г. е главен секретар /с функциите на зам.-ректор по същия ресор/. От 1 март 2011 е избран за ректор на ПУ  „Паисий Хилендарски”.

От 2007 до 2009 г. е член на Научната комисия по филологически науки при ВАК. /Висша атестационна комисия при Министерския съвет на република България/

За трети мандат е член на Управителния съвет на сдружението на Съвета на ректорите на висшите училища в република България, а от 2016г. е избран за негов зам.-председател.

Има над 90 публикации в специализирания научен печат и 5 книги: „Повествователят – подстъпи към интерпретацията му” /1994г./, „Литературният сказ и проявите му в българската проза” /1998г./, „Идентичност и интерпретация” /1999 г./, „Херменевтичният подход – основания и изпитания” /2005 г./,второ допълнено издание /2012г./

През октомври 2015 е награден с почетен знак „За дружба и сътрудничество“ на руското Министерство на въшните работи за значителен принос в развитието на руско – българското хуманитарно сътрудничество.

Носител е на националната награда за най-добра литературоведска публикация на сп. „Език и литература” и на наградата „Следовник на народните будители 2016г.“,връчена му „за ярък принос за развитието на висшето образование и утвърждаването на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ като център на духовността и знанието и като университетски център на европейско ниво“