Чл.-кор. проф. Христо Белоев

Hristo BeloevЧл.-кор. проф. Христо Белоев

Русенски университет „Ангел Кънчев“

Проф. д.т.н. Христо Белоев, член-кореспондент на Българската академия на науките, трети мандат ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и професор в Аграрно-индустриалния факултет на висшето училище. Председател на Съюза на учените – клон Русе и Председател на Общински съвет – Русе.

От 1984 година работи в Русенския университет и е преминал цялата академична стълбица. Започнал е като асистент в катедра „Земеделска техника“, става главен асистент, последователно доцент и професор, в последствие е ръководител на същата катедра, ръководи Аграрно-индустриалния факултет, а през 2007 година е избран за ректор на Русенския университет.

Научните му интереси са в областта на: проектиране на земеделска техника; комбинирани работни органи и комбинирани машини; изследване и изпитване на земеделска техника; ерозия и противоерозионни технологии; устойчиво земеделие, транспорт, енергийна ефективност и екология; висше образование.

Има над 350 научни публикации, 23 монографии, 10 учебници, 25 патенти и полезни модели; цитирани и реферирани научни трудове и публикации - над  520; ръководител е на 27 докторанти и над 20 постдокторанти, а дипломантите му са повече от 250. Научен редактор е на над 100 сборници с научни публикации и на редица издания. Ръководител и участник в редица разработки и проекти с международно и общонационално значение, вкл. и съвместни изследвания с колективи и учени от други държави.

Отличаван е многократно от национални и международни институции, академии, научни организации, университети, асоциации. Някои от отличията са Орден „Св. Св. Кирил и Методий – I степен“, от Президента на Р. България за големи заслуги в областта на образованието и науката, 2015, Доктор Хонорис Кауза на няколко университета в Европа и Азия, Награда за наука „Питагор“, 2013 г., Награда Русе за цялостен принос в образованието и науката, 2009; Почетен гражданин на Разград (2013), Русе (2014), Павликени (2014) и Видин (2018).