Устав

 

 • Глава първа
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Наименование
  Член 1. (1) Висшите училища в Република България се обединяват в сдружение с нестопанска цел на своите ректори, което ще има наименование “Сдружение на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България”, наричано по долу в този устав и само „Сдружението” или „Съвет на ректорите на ВУ в РБ”.
  (2) Наименованието на сдружението може да се изписва и на латиница, както следва: Council of Rectors of Higher Education Institutions of the Republic of Bulgaria.

  Същност и цели
  Член 2. (1) Съветът на ректорите на ВУ в РБ се създава на основание Закона за висшето образование и Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Сдружението е юридическо лице.

  (2) Съветът на ректорите на ВУ в РБ е сдружение, което е независимо от политически, държавни и местни органи на власт и институции, както и от други обществени организации и движения.
  (3) В своята дейност Съветът на ректорите на ВУ в РБ си поставя следните цели:
  1. Да изразява и защитава общите интереси на висшите училища пред държавните институции и обществеността.
  2. Да подпомага своите членове при отстояване на общите им интереси и реализиране на техните отговорности, и така да съдейства за изграждане и утвърждаване на стабилна и отворена система на висшето образование в България.
  3. Да участва във формирането на държавната политика в областта на висшето образование и научните изследвания в сътрудничество с държавните институции и с обществените организации.
  4. Да подпомага и развива доброто сътрудничество между висшите училища, както и сътрудничеството между висшите училища и други образователни, научни и обществени организации.
  5. Да съдейства за разширяване на международното сътрудничество в системата на висшите училища, образованието, науката и иновациите.
  Член 3. Съветът на ректорите на ВУ в РБ осъществява дейност в обществена полза.

  Средства за постигане на целите
  Член 4. Съветът на ректорите на ВУ в РБ се стреми към осъществяване на своите цели посредством:
  1. Формиране на позитивно обществено отношение към висшето образование в България.
  2. Колективни усилия за осигуряване на благоприятна обществена и политическа среда за развитие на висшето образование и научните изследвания.
  3./изм. на 28.05.2021 г./ Изразяване на мнения и становища относно общите интереси на висшите училища, както и относно развитието и проблемите на висшето образование и науката в страната.
  4. Участие в работни групи и консултативни съвети към органи на държавното управление.
  5. Организиране на изследователски проучвания, анализи и експертни оценки, свързани с оптимизиране на управлението и качеството на висшето образование.
  6. Подпомагане членовете на Сдружението чрез консултации, информация, обмен на мнения и опит.
  7. Осъществяване на международно сътрудничество в областта на висшето образование и науката.

  Предмет на дейност
  Член 5. За постигане на целите си Съветът на ректорите на ВУ в РБ осъществява следните дейности:
  1. Пропагандира и защитава пред обществото и държавните органи престижа и ролята на висшето образование в България.
  2. Изготвя и изразява становища и предложения за изменение на законодателната рамка на висшето образование в страната.
  3. Представлява висшите училища пред органите на държавната власт относно техните общи интереси.
  4. Участва в работата на държавните институции по въпроси, свързани с висшето образование и научните изследвания.
  5./нова от 28.05.2021 г./ Изразява мнение по проекта за държавен бюджет в частта му за висшето образование и науката.
  6./нова от 28.05.2021 г./ Изразява мнение по проекта за Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления.
  7./нова от 28.05.2021 г./ По предложение на академичните съвети на висшите училища номинира свои кандидати за представители за членове на Акредитационния съвет на НАОА и на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“.
  8./нова от 28.05.2021 г./ Съгласува нормативите за разходите по процедурите за акредитация и за оценяване на проект, както и за изменения в определения капацитет.
  9./предишна т. 5 до 28.05.2021 г./ Предприема инициативи, отправя предложения и изразява становища пред държавата, общините и трети лица относно излагането и отстояването на общите интереси на висшите училища в България.
  10./предишна т.6 до 28.05.2021 г./ Представлява своите членове на национални и на международни форуми по въпроси относно висшето образование и научните изследвания.
  11./предишна т.7 до 28.05.2021 г./ Организира обучения и презентации за повишаване на управленската квалификация на ръководствата на висшите училища.
  12./предишна т.8 до 28.05.2021 г./ Установява връзки и развива сътрудничество със сродни организации в страната и в чужбина.
  13./предишна т.9 до 28.05.2021 г./ Организира осъществяването на издателски, информационни и комуникационни програми и проекти по въпроси, свързани с висшето образование и научните изследвания.
  Член 6. (1) При осъществяване на своята дейност Съветът на ректорите на ВУ в РБ не реализира и не разпределя печалба.
  (2) При осъществяване на своята дейност Съветът на ректорите на ВУ в РБ разходва своето имущество за постигане целите на Сдружението.

  Срок на съществуване
  Член 7. Съветът на ректорите на ВУ в РБ се учредява за неопределен срок от време.

  Седалище
  Член 8. (1) Седалището на Сдружението е в град София.
  (2) Адресът на управление на Сдружението е: гр.– София – п.к. 1142, Столична община, район Средец, ул. „Гургулят” № 1.
 • Глава Втора
  Членство

  Член 9. (1) Членове на Съвета на ректорите на ВУ в РБ могат да бъдат висши училища в Република България, чрез своите ректори, които са създадени и/или функционират по реда на Закона за висшето образование и които са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация, съгласно законите в България, и имат право да осъществяват обучение за придобиване на висше образование в поне една от образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” или в образователната и научна степен „доктор”.
  (2) Членуването в Съвета на ректорите на ВУ в РБ е доброволно.

  Приемане на нови членове
  Член 10. (1) Членове на Съвета на ректорите на ВУ в РБ са висшите училища, чиито ректори са участвали в Учредителното събрание, подписали са учредителния протокол и са приели този Устав.
  (2) Приемането на нови членове се извършва въз основа на писмена молба от ректора на съответното висше училище – кандидат, подадена до Управителния съвет на Сдружението. Към молбата се прилагат решение на съответното висше училище да стане член на Сдружението и за приемане устава на Съвета на ректорите на ВУ в РБ, както и документи, установяващи последните му институционални и програмни акредитации.
  (3) Молба за членство се докладва на Управителния съвет от Председателя на Съвета на ректорите на ВУ в РБ на следващото му заседание след постъпването ѝ.
  (4) На заседанието по предходната разпоредба Управителният съвет с решение приема новия член на Сдружението или отхвърля молбата. При необходимост от представяне на допълнителни документи или информация, Управителният съвет дава на кандидата срок за представянето им, преди да вземе своето решение.
  (5)/изм. на 28.05.2021 г./ Решението на Управителния съвет за прием на нов член трябва да бъде потвърдено с решение на следващото Общо събрание на Съвета на ректорите. Общото събрание на Съвета на ректорите може да отхвърли молбата за членство и да отмени решението на Управителния съвет.
  (6) /изм. на 28.05.2021 г./ Отказът на Управителния съвет да уважи молба за членство, може да бъде обжалван пред Общото събрание на Сдружението.
  (7) Новоприетите членове внасят встъпителна вноска, равна на годишния членски внос, в едномесечен срок след уведомяването им за решението на Съвета на ректорите по ал. 5

  Права и задължения на членовете
  Член 11. (1) Всеки член на Съвета на ректорите на ВУ в РБ има право, чрез своя ректор:
  1. Да участва във всички дейности на Съвета на ректорите на ВУ в РБ.
  2./изм. на 28.05.2021 г./ Да участва и гласува в Общото събрание на Сдружението.
  3. Да изразява становища и да прави предложения пред всички органи на Сдружението.
  4. Да избира и да бъде избиран в органите на управление на Сдружението и работните комисии.
  5. Да бъде информиран относно дейността и имуществото на Сдружението.
  6. Да иска съдействие по въпроси в областта на висшето образование, които са от негов интерес.

  7. Да ползва материалната база на Сдружението при спазване правилата, установени в устройствените актове и решенията на органите на Съвета на ректорите на ВУ в РБ.
  8. Да иска обяснение от органи на Сдружението за неизпълнение на приети решения и да иска сведения по въпроси, които засягат интересите му.
  9. Да иска отмяна на незаконосъобразните и/или противоречащи на устава решения на органи на Сдружението.
  (2) Всеки член на Съвета на ректорите на ВУ в РБ е длъжен:
  1. Да спазва Устава на Сдружението.
  2. Да изпълнява решенията на органите на Сдружението.
  3. Да заплаща членския си внос редовно и встъпителната си вноска, в размер, срок и по начин, определени от устава и Общото събрание.
  4. Да популяризира и пропагандира чрез своята дейност постиженията на българското висше образование и наука.
  5. Да участва активно в поддържането на контакти и сътрудничество с образователни и с научни организации в страната и чужбина.
  6. Да не уронва с действията си престижа и доброто име на Съвета на ректорите на ВУ в РБ, както и да не допуска в своята дейност практики и действия, в разрез с общоприетите правила на морала и на националните и европейските принципи на висшето образование.

  Прекратяване на членството
  Член 12. Членството в Съвета на ректорите на ВУ в РБ се прекратява при:
  1. Напускане – с едностранно писмено волеизявление на ректора на напускащия член, отправено до Управителния съвет на Сдружението.
  2. /изм. на 28.05.2021 г./ Закриване на висшето училище – член, по реда на ЗВО.
  3. Изключване – по реда на закона и настоящия устав.
  4. Прекратяване на Съвета на ректорите на ВУ в РБ.

  Член 13. (1) Член на Съвета на ректорите на ВУ в РБ може да бъде изключен, когато:
  1. Грубо или системно нарушава закона, устава или решенията на органите на Сдружението.

  2. Не е направил встъпителната си вноска в определения срок.
  3. Не е внесъл 2 (две) последователни вноски по членския си внос.
  4. Преустановил е участието си в дейността на Съвета на ректорите на ВУ в РБ, като не е присъствал, без уважителни причини, на заседания на Общото събрание на Сдружението, Съвета на ректорите, Управителния съвет, или работни и постоянни комисии в продължение на 1 (една) година.
  5. /отм. на 28.05.2021 г./
  (2) Решението за изключване от Съвета на ректорите на ВУ в РБ се взима от Общото събрание на сдружението, по предложение на Управителния съвет.
  Член 14. (1) Членствените права и задължения са непрехвърлими с изключение на имуществените и не преминават върху други лица при смърт или прекратяване на членството.
  (2) При прекратяване на членството Съветът на ректорите на ВУ в РБ не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилото членството си висше училище, остава задължено към сдружението за ненаправените от него имуществени вноски, с настъпил падеж преди прекратяването на членството.
  (3) Имуществените отношения се уреждат с прекратилото членство висше училище или съответно неговите правоприемници в тримесечен срок от прекратяването. Размерът и основанието на дължимото между страните се установяват съгласно счетоводните документи и вътрешните актове на Съвета на ректорите на ВУ в РБ.
 • Глава трета
  Органи на сдружението

  Член 15. (1) Органи на Съвета на ректорите на ВУ в РБ са:
  1. Общо събрание на членовете на Съвета на ректорите на ВУ в РБ.
  2. /отм. на 28.05.2021 г./
  3. Управителен съвет /УС/.
  4. Председател на Съвета на ректорите на ВУ в РБ, който по право е и председател на Управителния съвет.
  5. Контролен съвет
  (2) С решение на съответния орган на Сдружението, към него могат да се създават постоянни или временни работни комисии, които да подпомагат органите при осъществяване на тяхната дейност.
  (3) Членовете на Съвета на ректорите на ВУ в РБ участват в дейността и работата на органите на Сдружението чрез своите ректори.
  (4) /изм. на 28.05.2021 г./ Колективните органи на Съвета на ректорите на ВУ в РБ водят протоколи от заседанията си. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

  Раздел I
  Общо събрание
  Правомощия
  Член 16. (1) Общото събрание е върховен орган на Сдружението и се състои от всички членове на Съвета на ректорите на ВУ в РБ, чрез техните ректори, и има следните правомощия:
  1) приема, изменя и допълва Устава на Сдружението;
  2) избира и освобождава Председателя на Съвета на ректорите на ВУ в РБ и членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет;
  3) освобождава от отговорност за дейността им членовете на УС и на Контролния съвет.
  4) приема отчета на Управителния съвет и доклада на Контролния съвет;
  5) прави препоръки за подобряване дейността на Съвета на ректорите на ВУ в РБ;
  6) взима решения за преустройство, преобразуване и прекратяване на Сдружението;
  7) определя размера, срока и начина на плащане на членския внос;
  8)/изм. на 28.05.2021 г./ утвърждава решенията на Управителния съвет за приемане на нови членове и взема решение за изключване на членове на Сдружението;
  9) приема бюджета на Сдружението и отчета за неговото изпълнение;
  10) обсъжда и взима решения и по други въпроси, свързани с дейността на Сдружението или посочени в настоящия Устав;
  11) отменя решения на други органи на Сдружението, които противоречат на закона, този Устав или други вътрешни актове, регламентиращи дейността му;
  12) взема решения за безвъзмездно разходване на имуществото на Съвета на ректорите на ВУ в РБ в полза на лица, посочени в чл. 41, ал. З .от ЗЮЛНЦ;
  13)/отм. на 28.05.2021 г./
  (2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

  Свикване
  Член 17.(1)/изм. на 28.05.2021 г./ Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива не по-малко от два пъти годишно с писмена покана, в която се вписват денят, часът и мястото, където ще се проведе събранието, както и въпросите, които ще бъдат разглеждани.
  (2) /изм. на 28.05.2021 г./ Поканата се изпраща до всички членове на Съвета на ректорите на ВУ в РБ, чрез техните ректори, най-малко 21 дни преди датата, определена за провеждане на Общото събрание.
  (3) Поканата може да бъде изпратена по поща, куриер, факс или електронна поща. В неотложни или специфични случаи поканата може да бъде съобщена на член на сдружението и по телефон, което се удостоверява писмено от Председателя или Главния секретар на Съвета на ректорите на ВУ в РБ. За изпращането и поставянето на поканата се съставя протокол, подписан от лицето, изпращащо и обявяващо поканата.
  (4) Общо събрание може да се свика и по искане на Контролния съвет или на 1/3 от членовете на Съвета на ректорите на ВУ в РБ. В този случай, ако Управителният съвет не отправи писмено покана в едномесечен срок за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалище на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове, или натоварено от тях лице.

  Член 18./изм. на 28.05.2021 г./ Общото събрание се счита за законно, ако присъстват повече от половината от всичките му членове. Ако не се явят необходимият брой членове, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и на същото място и се счита за законно, независимо от броя на присъстващите.

  Провеждане и вземане на решения
  Член 19. (1) Общото събрание се открива и води от Председателя на Съвета на ректорите на ВУ в РБ. Когато същият не присъства, събранието се ръководи от определено от УС лице.
  (2) Общото събрание избира протоколчик, който води протокола от заседанието. Протоколчикът може да не е член на Съвета на ректорите на ВУ в РБ.
  (3) При необходимост, от присъстващите членове на сдружението, Общото събрание избира за времето на провеждането му Мандатна и Изборна комисии.
  (4) /изм. на 28.05.2021 г./ На заседанията на Общото събрание могат да присъстват и лица, които не са членове на Сдружението, поканени от Председателя на Съвета на ректорите на ВУ в РБ.
  Член 20. (1)/изм. на 28.05.2021 г./ Решенията на Общото събрание се вземат чрез явно гласуване с обикновено мнозинство на присъстващите членове, освен когато този Устав предвижда друго.
  (2) /нова от 28.05.2021 г./ Общото събрание може да реши в отделни случаи гласуването да бъде проведено тайно.
  (3)/предишна ал. 2 до 28.0.2021 г./ Решения по чл. 16, ал. 1, т. 1 и т. 6 от настоящия Устав, както и решение за предсрочно освобождаване на Председателя на Съвета на ректорите на ВУ в РБ или членове на Управителния съвет, се вземат с мнозинство над 2/3 от присъстващите членове на Общото събрание.
  (4)/предишна ал. 3 до 28.05.2021 г./ Решенията за избор на Председател на Съвета на ректорите на ВУ в РБ и членове на Управителния съвет и Контролния съвет се вземат чрез провеждане на тайно гласуване с писмени бюлетини.
  (5)/предишна ал. 4 до 28.05.2021 г./ Решенията за безвъзмездно разходване на имуществото на Съвета на ректорите на ВУ в РБ се взема след мотивирана обосновка и с мнозинство 2/3 от всички членове на Сдружението, когато разходването е в полза на:
  1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
  2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
  3. юридически лица, финансирали сдружението до 3 години преди датата на вземане на решението за разходване;
  4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители, представители по закон или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;
  5./отм. на 28.05.2021 г./
  (5) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени с поканата.
  Член 21.(1) Предложения за избор на Председател на Съвета на ректорите на ВУ в РБ и членове на Управителния съвет и Контролно-финансовата комисия могат да се правят от всеки от членовете на Сдружението, най-късно до 7 (седем) дни преди провеждане на Общото събрание.
  (2) Предложенията се правят в писмен вид и се подават до Управителния съвет.
  (3) След изтичане на срока по първата алинея, Управителният съвет организира отпечатването на писмени бюлетини за предстоящото Общо събрание.
  (4) Поправка и допълване на бюлетините за избор на Председател на Съвета на ректорите на ВУ в РБ и членове на Управителния съвет и на Контролния съвет се допуска само, в случаите на констатиране на явна фактическа грешка или отвод на предложените лица, направен след изтичане на срока по ал.1. Поправката и допълването на бюлетините се извършва по решение на УС – в случаите преди провеждане на Общото събрание или по решение на Изборната комисия – по време на провеждане на Общото събрание.

  Право на глас
  Член 22. Всеки участник в Общото събрание има право на един глас. Правото на глас се упражнява чрез ректора на съответния член на сдружението, или чрез изрично упълномощено от ректора лице. Едно лице не може да представлява по пълномощно повече от един член на Съвета на ректорите на ВУ в РБ.
  Член 23. (1) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
  1. него;
  2. юридически лица, в които той е управител, представител по закон или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
  (2) Ограниченията по първата алинея се прилагат и спрямо ректора, представляващ съответното висше училище – член на сдружението, включително и по отношение на въпроси, отнасящи се до неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

  Раздел II
  Управителен съвет
  Състав
  Член 24. (1) Управителният съвет на Съвета на ректорите на ВУ в РБ се избира от Общото събрание, за срок от 2 (две) години, чрез пряко тайно гласуване.
  (2)/изм. на 28.05.2021 г./ Управителният съвет се състои от 7 (седем) лица – членове на Сдружението, едно от които е Председателят на Съвета на ректорите на ВУ в РБ.
  (3) Членовете на Управителния съвет действат чрез своите ректори.
  (4)/изм. на 28.05.2021 г./ В Управителния съвет не могат да бъдат избирани едновременно за един и същи мандат съпрузи, низходящи и възходящи роднини, както и роднини по съребрена линия и по сватовство до втора степен.

  Освобождаване на членове на Управителния съвет
  Член 25. (1) В случай, че за член на Управителния съвет допълнително възникне пречка, недопускаща съгласно предходния член по-нататъшното му участие в този съвет, както и в случай, че наличието на такава пречка бъде установено по-късно, Общото събрание по предложение на член на Сдружението, го освобождава.
  (2) По същия ред може да бъде освобождаван от участие в Управителния съвет член, чийто ректор поради тежка или продължителна болест, продължително отсъствие от страната или друга мотивирана от самия него причина, не е в състояние да изпълнява задълженията си.
  (3) Член на Управителния съвет може да бъде освобождаван и по негова писмена молба.
  (4) Член на Управителния съвет може да бъде предсрочно освободен и по решение на Общото събрание.

  Правомощия
  Член 26. (1) Управителният съвет изпълнява решенията на Общото събрание и направлява дейността на Съвета на ректорите на ВУ в РБ.
  (2) Управителният съвет има следните правомощия:
  1) управлява дейността на Съвета на ректорите на ВУ в РБ;
  2) организира изпълнението на решенията на Общото събрание на Сдружението и Съвета на ректорите, утвърждава плана за работа на Сдружението;
  3) изготвя доклад за дейността и финансов отчет на Сдружението за изминалата годината и изготвя проект за бюджет за следващата финансова година;
  4) обсъжда и предлага на Общото събрание насоките на развитие на дейността на Съвета на ректорите на ВУ в РБ;
  5) разпорежда се с имуществото на Съвета на ректорите на ВУ в РБ;
  6) определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обществена полза, и носи отговорност за това;
  7) обсъжда и предлага на Общото събрание ежегодния размер на членския внос, дължим от членовете на Сдружението;
  8) взема решение за прием на нови членове на Сдружението;
  9) /отм. на 28.05.2021 г./
  10) образува свои постоянни или временни специализирани органи – (комисии, работни групи, съвети и др.), като определя състава и задачите им;
  11) подготвя дневния ред за заседанията на Общото събрание;
  12) извършва ликвидацията на Сдружението или определя ликвидатор;
  13) изпълнява други функции, възложени му от Общото събрание и този Устав.

  Мандат
  Член 27. Управителният съвет има мандат две години. До избирането на нов, старият Управителен съвет продължава да изпълнява функциите си.

  Свикване
  Член 28. (1) )/изм. на 28.05.2021 г./ Управителният съвет се свиква на заседание от Председателя на Съвета на ректорите на ВУ в РБ, когато това е необходимо. Председателят е длъжен да свика УС и по искане на 1/3 от членовете му или на Главния секретар в 7-дневен срок. Ако той не стори това, Управителният съвет се свиква от един от заместник-председателите.
  (2) Първото заседание на новоизбрания Управителен съвет трябва да се състои най-късно седем дни след избирането му от Общото събрание.

  Кворум
  Член 29. Заседанията на Управителния съвет са законни, ако присъстват повече от половината от членовете му.

  Вземане на решения
  Член 30. (1) Решенията на Управителния съвет се взимат с явно гласуване и с обикновено мнозинство на присъстващите на заседанието негови членове, освен в случаите на чл. 26, ал. 2, т. 5, 6 и 12 от Устава, в които случаи решенията се вземат с мнозинство от всички членове на УС. В отделни случаи УС може да реши гласуването да бъде тайно.
  (2) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването по реда на тази разпоредба се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието на УС.

  Възнаграждение на членовете на Управителния съвет
  Член 31. Общото събрание може да реши членовете на Управителния съвет да получават възнаграждение в размер, определен от същото.

  Отговорност
  Член 32. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на Съвета на ректорите на ВУ в РБ.
  Член 33. (1) )/изм. на 28.05.2021 г./ Управителният съвет съставя годишен финансов отчет, съгласно сроковете и условията на Закона за счетоводството.
  (2) Управителният съвет изготвя доклад за Дейността на Съвета на ректорите на ВУ в РБ веднъж годишно, с обхват и съдържание съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ.
  (3) )/изм. на 28.05.2021 г./ Годишният доклад за дейността и финансовият отчет са публични и се предоставят за публикуване.

  Раздел III
  Председател на Съвета на ректорите на ВУ в РБ и заместник-председатели на УС
  Избор
  Член 34. (1) )/изм. на 28.05.2021 г./ Председателят на Съвета на ректорите на ВУ в РБ се избира от Общото събрание на Сдружението за срок от 2 (две) години за не повече от два последователни мандата, чрез пряко тайно гласуване.
  (2) )/изм. на 28.05.2021 г./ За Председател на Съвета на ректорите на ВУ в РБ може да бъде избран ректор на висше училище - член на Сдружението.

  Освобождаване на Председателя на Съвета на ректорите на ВУ в РБ
  Член 35. Правомощията на Председателя на Съвета на ректорите на ВУ в РБ могат да бъдат предсрочно прекратени по реда и при условията на чл. 25 от настоящия Устав.

  Правомощия
  Член 36. (1) Председателят на Съвета на ректорите на ВУ в РБ:
  1. ръководи дейността и заседанията на УС и Общото събрание;
  2. представлява Съвета на ректорите на ВУ в РБ;
  3. подписва протоколите с взетите от УС и Общото събрание решения;
  4. /нова от 28.05.2021 г./назначава служители на Съвета на ректорите на ВУ в РБ и сключва договори с тях.
  5./предишна т.4 до 28.05.2021 г./извършва и други действия, възложени му от Устава или от Управителния съвет, включително и решава всички текущи въпроси, които не са от компетенцията на други органи на сдружението.
  6./предишна т.5 до 28.05.2021 г./ Съдейства за постигане целите на Съвета на ректорите на ВУ в РБ.
  (2) Председателят на Съвета на ректорите на ВУ в РБ е по право член и председател на Управителния съвет.
  (3) За своята дейност и дейността на Управителния съвет Председателят на Съвета на ректорите на ВУ в РБ се отчита пред Общото събрание.
  (4) При отсъствие на Председателя на Съвета на ректорите на ВУ в РБ, функциите и задълженията му се поемат и осъществяват от заместник-председател на Управителния съвет.
  (5) Председателят на Съвета на ректорите на ВУ в РБ може да преупълномощава трети лица да представляват сдружението за конкретно определени случаи.
  Член 37. (1)/изм. на 28.05.2021 г./ Управителният съвет на Съвета на ректорите на ВУ в РБ избира от своя състав двама заместник-председатели.
  (2)/изм. на 28.05.2021г./ Един от заместник-председателите на Управителния съвет изпълнява функциите на Председателя на Съвета на ректорите на ВУ в РБ в случаите, когато последният е възпрепятстван да ги упражнява или изрично му е възложил това.

  Раздел IV /отменен на 28.05.2021 г/
  Съвет на ректорите
  Член 38. /отм. на 28.05.2021 г./
  Член 39./отм. на 28.05.2021 г./
  Член 40./отм. на 28.05.2021 г./
  Член 41./отм. на 28.05.2021 г./

  Раздел V
  Контролен съвет
  Състав
  Член 42. (1) Контролният съвет се състои от трима души.
  (2) Не могат да бъдат членове на Контролния съвет:
  а) членове на Управителния съвет в настоящия или в предходния мандат;
  б) лица, които отговарят на условията по член 24, ал. 4 от Устава.
  (3) Освобождаването на членовете на Контролния съвет се урежда по аналогия с член 25 от този Устав.
  (4) Контролният съвет избира от състава си свой председател.

  Правомощия
  Член 43. (1) /изм. на 28.05.2021 г./ Контролният съвет:
  1. проверява ежегодно изпълнението на бюджета и счетоводството на Съвета на ректорите на ВУ в РБ и докладва за резултатите пред Управителния съвет и пред Общото събрание на Сдружението.
  2. дава становище по годишния доклад за дейността по чл. 26, ал. 2, т. 3.
  3. в началото на всяко Общо събрание дава становище за законосъобразността на свикването му.
  4. след редовни, частични или извънредни избори дава становище по законосъобразността на избора. (2)/нова от 28.05.2021 г./ Председателят или упълномощен от него член на Контролния съвет може да участва в заседанията на Управителния съвет без право на глас.

  Мандат
  Член 44. Контролният съвет има мандат две години. До избирането на нов съвет, старият съвет продължава да изпълнява функциите си.

  Свикване
  Член 45. Контролният съвет се свиква на заседание от своя председател най-малко два пъти годишно. Ако той не стори това, заседанието може да бъде свикано от който и да е от другите членове на Контролния съвет.

  Кворум
  Член 46. Заседанията на Контролния съвет са законни, ако присъстват поне двама от членовете му. Вземане на решения
  Член 47. Решенията на Контролния съвет се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство на неговите членове.

  Раздел VI
  Специализирани органи към Съвета на ректорите на ВУ в РБ
  Главен секретар.
  Член 48. (1) За подпомагане органите на Сдружението при осъществяване на тяхната дейност Общото събрание на Сдружението, Управителният съвет и Съветът на ректорите могат да създават постоянни или временни работни комисии.
  (2) Определянето на видовете специализирани органи към Съвета на ректорите на ВУ в РБ, както и образуването и определянето на състава и задачите им, става по решение на органа, който ги конституира. Членове на тези органи могат да бъдат само членове на Сдружението или негови служители.

  Процедурни правила
  Член 49 (1) Специализираните органи към Съвета на ректорите на ВУ в РБ се свикват на заседание от Председателя на Съвета на ректорите на ВУ в РБ или от съответния председател на комисия.
  (2) Заседанията на тези органи са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете им.
  (3) Всеки такъв орган избира измежду членовете си председател.
  (4) Решенията се взимат с обикновено мнозинство от броя на присъстващите членове.
  (5) /изм. на 28.05.2021 г./ Протоколите с решенията на комисиите, създадени по решение на Управителния съвет, подлежат на утвърждаване от Председателя на Съвета на ректорите на ВУ в РБ.
  Член 50. (1) Дейността на Съвета на ректорите на ВУ в РБ се подпомага от секретариат, който се ръководи от Главен секретар.
  (2) Главният секретар се избира за срок от 2 (две) години от Управителния съвет на Сдружението и е негов член.
  (3) Главният секретар на Съвета на ректорите на ВУ в РБ:
  1. ръководи дейността на секретариата;
  2. отговаря за деловодството на Съвета на ректорите на ВУ в РБ;
  3. организира воденето и съхраняването на книгите за протоколи от заседания на органите на Съвета на ректорите на ВУ в РБ;
  4. организира воденето и съхраняването на архива на Съвета на ректорите на ВУ в РБ;
  5. подпомага Председателя на Съвета на ректорите на ВУ в РБ при упражняване на неговите функции;
  6./нова от 28.05.2021 г./ отговаря за събирането и съхранението на финансовите средства на Съвета на ректорите на ВУ в РБ.
  7./нова от 28.05.2021 г./ организира разходването на финансови средства и имущество на Съвета на ректорите на ВУ в РБ по решение на Общото събрание или на Управителния съвет.
  8./нова от 28.05.2021 г./ в рамките на Управителния съвет отговаря за организирането и воденето на счетоводната отчетност на Съвета на ректорите на ВУ в РБ.
  9./предишна т.6 до 28.05.2021 г./ извършва и други действия, възложени му от Устава или от Управителния съвет.
  Член 51. (1)/отм. на 28.05.2021 г./ Управителният съвет избира от състава на своите членове Финансов секретар на Съвета на ректорите на ВУ в РБ.
  (2) /отм. на 28.05.2021 г./
  (3) /отм. на 28.05.2021 г./
 • Глава четвърта
  Финансиране на Съвета на ректорите на ВУ в РБ

  Източници
  Член 52. Съветът на ректорите на ВУ в РБ набира средства за постигане на своите целите и издръжката си от:
  1. ежегоден членски внос;
  2. приходи от управление на имуществото на сдружението;
  3. дарения, завещания и помощи;
  4. други източници без характер на стопанска дейност.

  Член 53. Имуществото на Съвета на ректорите на ВУ в РБ се състои от право на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права, регламентирани от закона.

  Размер на членския внос
  Член 54. Размерът на членския внос, дължим от членовете на Съвета на ректорите на ВУ в РБ, и срокът за неговото внасяне се определят от Общото събрание.
 • Допълнителни разпоредби

  Същност и цели
  Член 55. (1) Съветът на ректорите на ВУ в РБ се прекратява:
  1. По решение на Общото събрание;
  2. С решение на окръжния съд по седалището на сдружението
  (2) При прекратяване на Съвета на ректорите на ВУ в РБ задължително се извършва ликвидация.
  (3) Ликвидацията се извършва от УС или от определени от него лица.
  (4) Решението по предходната алинея се взема с мнозинство от всички членове на Управителния съвет.
  (5) В случай че ликвидаторът не бъде определен по реда на ал. 3, той се определя от окръжния съд по седалището на сдружението.
  (6) В случай на прекратяване на сдружението по ал. 1, т. 2 от настоящия член, ликвидаторът се определя от окръжния съд по седалището на сдружението.
  (7) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат разпоредбите на Търговския закон.
  Член 56. (1) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от Общото събрание на Съвета на ректорите на ВУ в РБ, при съблюдаване особените изисквания на закона и Устава.
  (2) Ако разпределението не е извършено съобразно предходната алинея, имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.
  (3) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 2, недвижимо имущество се предоставя на общината по неговото местонахождение, а останалото движимо имущество се предоставя на общината по седалището на Сдружението. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел общественополезна дейност.
  Член. 57. След разпределяне на имуществото, извършващият ликвидацията е длъжен да поиска заличаване на вписването на Сдружението от съда.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Параграф 1. Сдружение на Съвета на ректорите на ВУ в РБ е създадено с решение на Учредителното събрание, проведено на 19.03.1993 г. То придобива качеството на юридическо лице от датата на вписването му в регистъра на Софийски градски съд.

  Параграф 2. Съветът на ректорите на ВУ в РБ осъществява дейността си съгласно правилата на настоящия Устав и действащите нормативни актове на територията на Република България.
  Параграф 3. Съветът на ректорите на ВУ в РБ има свой знак и печат, утвърдени от Общото събрание.
  Параграф 4. Настоящият Устав е приет на заседание на Общото събрание на Сдружение на Съвета на ректорите на висшите училища в РБ, проведено на 31.03.2015 г. в ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр.
  Благоевград и изменен и допълнен от Общо събрание на Съвета на ректорите на висшите училища в РБ, проведено на 28.05.2021 г.