Академия на МВР

Контакти

MVR
Адрес: бул. Александър Малинов №1, София
Сайт:  www.mvr.bg
Телефон:  02/98 29 213

Ректор

Vidolov

доц.
Иван Видолов

Виж повече
 

 

А кадемията на МВР е висше училище в Република България за подготовка на държавни служители за нуждите на Министерството на вътрешните работи. Тя е приемник на най-добрите традиции на специалното образование в областта на защитата на сигурността и на обществения ред. През 1991 г. на основание на Закона за МВР ВИ „Георги Димитров“ е преобразуван във Висш институт за подготовка на офицери и за научноизследователска дейност (ВИПОНД). От 2001 г. ВИПОНД притежава институционална акредитация за срок от 5 години. Обучението в Института е организирано в съответствие със Закона за висшето образование, с държавните изисквания за степените бакалавър, магистър, доктор и със съвременните потребности на академичната практика. На 14 юни 2002 г. с решение на Народното събрание ВИПОНД се преобразува в университет с наименование „Академия на МВР“. Той е юридическо лице със свое знаме, печат и празник (1 октомври).