Проф. д-р Георги Апостолов

ApostolovПроф. д-р Георги Апостолов

Международно висше бизнес училище

Проф. Георги Апостолов е завършил Философия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Международни икономически отношения в Университета за национално и световно стопанство и Образователен мениджмънт в Холандското училище за образователен мениджмънт в Амстердам. Притежава докторска степен по Философия и заема академичната длъжност Професор в направление Администрация и управление с профил в областта на образованието и науката. Участвал е в специализации, обменни програми и международни форуми в САЩ, Великобритания, Германия, Австрия, Испания, Италия, Франция, Белгия, Нидерландия, Швеция, Дания, Португалия, Чехия, Полша, Хърватия, Словения, Румъния, Турция, Египет, Китай и др.

Проф. Апостолов е заемал длъжностите зам.-ректор по научноизследователската и международната дейност на Международното висше бизнес училище. Бил е също и зам.-ректор по научноизследователската дейност и докторантското обучение на Югозападния университет „Неофит Рилски“, декан на Философския факултет, научен секретар на университета и ръководител на Центъра за дистанционно обучение по програма ФАР към същия университет.

Проф. Апостолов е главен редактор на научно-методическото списание Философия на Издателство АзБуки към Министерството на образование и науката, което е включено в множество световни библиографски бази, сред които Web of Science и The Philsopher’s Index. Той е рецензент в международните научни списания Studies in Higher Education и Current Sociology на издателствата Routledge и SAGE. Проф. Апостолов е бил ръководител и член на международни експертни групи в процедури по акредитация на бакалавърски и магистърски програми в Литва. Бил е и оценител към Европейската комисия и експерт по програмите Учене през целия живот и Еразъм+ към Националната агенция. Участвал е в работни групи на МОН за разработване на Националната квалификационна рамка и Държавни образователни стандарти в обучението по философски дисциплини. Участвал е също и в изпълнението на множество национални и международни проекти, част от които финансирани от Хоризонт 2020, 7-ма и 6-ма Рамкови програми, Леонардо да Винчи, Минерва, Еразъм, Матра, Световната банка и др. Проф. Апостолов има десетки публикации в национални и международни издания, участия в национални и международни форуми, инициативи и събития. Научните му интереси са интердисциплинарни и са насочени към актуални проблеми от граничните области между Управлението, Организационната култура, Иновационното мислене, Практическа философията и Аналитичната психология.