Проф. дн. Ирена Йорданова Петева

Irena PetevaПроф. дн. Ирена Йорданова Петева

Университет по библиотекознание и информационни технологии

Родена в гр. Велико Търново. Завършва Държавния библиотекарски институт и Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ със специалност “Библиотекознание и библиография”. Професионалното си развитие започва през 1986 г. в Централна лаборатория по автоматизация и научно приборостроене на БАН. От 2000 г. работи в УниБИТ (тогава СВУБИТ). Защитава докторска дисертация през 2006 г., специалност „Автоматизирани системи за организация и управление“. Хабилитира се по специалност „Теория на научната информация”. През 2009 г. придобива научното звание „Професор“ по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство”. Доктор на науките в областта на обществените комуникации и информационните науки. Заместник ректор по НИМД на СВУИБИТ и УниБИТ за периода 2008-2018 г. Научните й интереси и публикации са в областта на електронното управление и електронния бизнес, достъпа до информация, библиотечния и образователния мениджмънт .