Проф. д.н. Галин Иванов

Kolio DinkovПроф. д.н. Галин Иванов

Университет по хранителни технологии

Проф. Галин Иванов е роден на 11.07.1974 г. Академичната му кариера започва през 2000 г. като редовен докторант в УХТ Пловдив. През 2003 г. придобива образователната и научна степен “доктор”, а през 2016 г. ‒ научната степен “доктор на науките”. През 2004 г. заема академичната длъжност асистент, от 2010 г. e доцент, а от 2021 г. е професор.

Проф. Иванов е бил декан на декан на Технологичния факултет за мандат 2016-2019 г., а през периода 2019-2023 г. е бил зам.-ректор по научна и международна дейност, както и ръководител на катедра “Технология на млякото и млечните продукти”.

Проф. Иванов има над 100 научни публикации. Специализирал е в университети в Нидерландия, Германия, Турция и Полша. Бил е гост лектор в Университета на Западна Македония, Гърция. Проф. Иванов е член на Управителния съвет на Съюза по хранителна промишленост към Федерацията на научно-техническите съюзи в България.