проф. д-р Румен Младенов

Rumen Mladenovпроф. д-р Румен Младенов

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

 

Образование и научно израстване

 • 2016 г. Магистър Лечебни и етерични растения, Биологически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив
 • 2011 г. Професор – 4.3 Биологически науки
 • 2002 г. Доцент - Ботаника
 • 1997 г. Доктор по биология
 • 1986 г. Магистър по биология, Биологически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

 

Заемани длъжности
Академични длъжности

 • 2011 – Професор - 4.3 Биологически науки, ПУ „Паисий Хилендарски“
 • 2011  – Професор - 4.3 Биологически науки, МУ - Пловдив
 • 2002 – 2011 г. Доцент по Ботаника
 • 1994 – 2002 г. Главен асистент по систематика на растенията
 • 1992 – 1994 г. Старши асистент по систематика на растенията
 • 1989 – 1992 г. Асистент по систематика на растенията
 • 1987 – 1989 г Редовен аспирант по ботаника
 • 1986 – 1987 г. Учител по биология и химия

Административни длъжности

 • 2019 – Ректор на ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив
 • 2015 – Ръководител на катедра Ботаника и МОБ, 2014 – 2018 г. Биологически факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“
 • Ръководител на катедра Фармакогнозия и фармацевтична химия, Фармацевтичен факултет при МУ- Пловдив
 • 2011 – 2015 г. Декан на на Биологически факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“
 • 2007 – 2011 г. Декан на на Биологически факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“
 • 2003 – 2007 г. Заместник декан по учебната дейност на Биологически факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“

 Научна дейност

 • 124 публикации (от тях 34 с IF)
 • Участие в 8 учебника и учебни ръководства
 • 410 цитирания в чуждестранни и български научни издания
 • 60 изнесени доклади и презентации на научни форуми у нас и чужбина
 • Участие като ръководител/участник в 44 проекта
 • Настоящо ръководство на 4 докторанта
 • 7 успешно защитили докторанта
 • 21 дипломанта
 • Член на редакционната колегия на списание Ecologia Balkanica - International scientific research journal Ecology