Проф. дн инж. Иван Кралов

prof KralovПроф. дн инж. Иван Кралов

Технически университет - София

ОБРАЗОВАНИЕ

  • Средно: 1987 г. - ЕСПУ „В. Коларов“, гр. Вършец, завършено със златен медал;
  • Висше: 1994 г. - ТУ - София, „Машинен инженер“, специалност ТМММ; 1993 г. - ТУ - София, „Професионална педагогика“; ОНС „доктор“: 1999 г ТУ - София, „Динамика, якост и надеждност на машините; НС „доктор на науките“: 2019 г. - ТУ - София, „Приложна механика“

ТРУДОВ СТАЖ

  • Септ. 1987 - септ. 1989: военнослужещ в Българската армия;
  • Септ. 1999 - дек. 2005: асистент, ст. асистент и гл. асистент в кат. „Механика“ на ТУ - София;
  • Ян. 2006 - май 2014: доцент в катедра „Механика“ на ТУ- София;
  • Май 2014 до момента: професор в катедра „Механика“ на ТУ-София;
  • Фев. 2008 - март 2011: зам.-ръководител на НИС в ТУ - София;
  • Апр. 2011 г. - продължава: зам.-ректор по НПД на ТУ – София

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ

Организационни, управленски и презентационни умения; и компетентности: Способност за работа в екип; - Ръководител на лаборатория “Вибрации и акустичен шум“ в ТУ - София; - Председател на секция Технически науки“ и зам.-председа-тел на Съюза на учените в България; - Председател и член на Организационните и научни комитети на няколко национални и международни конференции -

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ
- Компетентност в областите: технически науки; вибрации и шум в и компетентности: машините, диагностика, ви-броизолация и шумоизолация на машини, уреди и агрегати; техническа акустика, проектиране на малошумни машини;
оптимален динамичен и шумов синтез на машини, апарати и др.; - Отлични
компютърни познания - Windows, MS Offce, Internet; Matlab и др.;
- Свидетелство за професионална квалификация - Стругар V. разряд;
- Проектантска правоспособност;
- Ръководени редица национални и университетски проекти;
- Автор и съавтор на над 130 научни публикации, патенти и полезни модели

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ:
- Организиране и провеждане на процедури по ЗОП;
- Администриране на научноизследователска дейност във ВУЗ;
- Организиране и управление на проекти;
- Притежава свидетелство за управление на МПС - клас В, М.