Университет по библиотекознание и информационни технологии

Контакти

UNIBIT
Адрес: бул. “Цариградско шосе” № 119, гр. София 1784
Сайт:  www.unibit.bg
Телефон:  02 971 80 68/ +359 882 809 422

Ректор

Проф. дн.
Ирена Йорданова Петева

Виж повече

 

У ниверситетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) е държавен университет, преобразуван на 29.Х.2010 г. с решение на Народното събрание, приемник е на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии, гласувано от Народното събрание през 2004 г., на Държавния библиотекарски институт, създаден през 1950 г., на Полувисшия институт по библиотечно дело (ПИБД), на Колежа по библиотечно дело (КБД) и на Колежа по библиотекознание и информационни технологии (КБИТ). Изграждан в продължение на 60 години, УниБИТ удовлетворява много добре потребностите на около 2000 студенти и на над 150 щатни и хонорувани преподаватели. Специализираните учебни семинари и кабинети притежават богати учебни фондове, значителна част от които са вече библиографска рядкост. Университетът си поставя за основна стратегическа цел устойчивото развитие и доказването на своята нова идентичност като водещ в сферата на обучението по информационна сигурност, опазване и представяне на културно-историческото наследство, на библиотечните и информационните технологии, информационното брокерство и печатните комуникации, както и като пълноправен участник във формирането и реализацията на държавните образователни политики.