ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

Контакти

Адрес: бул. Кл. Охридски 8, 1756 София
Сайт:  www.uctm.edu
Телефон:  (+359 2) 81-63-100

Ректор

проф. д-р инж.
Сеня Терзиева-Желязкова

Виж повече

 

Х имикотехнологичният и металургичен университет (ХТМУ) – София, е държавно висше училище, което има акредитация с максимална оценка в България. ХТМУ осъществява дейността си на принципа на академичната автономия съгласно Закона за висшето образование и вътрешната нормативна уредба, които са база за прилагане на приоритетите на европейското пространство за висше образование. Университетът обучава над 4000 студенти ежегодно в трите квалификационни образователни степени – бакалавър, магистър и доктор, в редовна и в задочна форма. Издава на завършилите инженери европейско дипломно приложение, както и съвместни дипломи с техническите университети „Хамбург – Харбург“ и „Ото фон Герике“ в Германия и с Московския държавен университет по печата. По някои специалности се преподава на немски, френски и английски език. Университетът поддържа дългосрочно сътрудничество с много чуждестранни университети по съвместни проекти, учебни програми и обмен на студенти и преподаватели.