проф. д-р инж. Пламен Кангалов

Hristo Beloevпроф. д-р инж. Пламен Кангалов

Русенски университет „Ангел Кънчев“

Участие в организации и редколегии:
• Член на Съюза на учените;
• Член на Automotive Parts Remanufacturers Association;
• Член на редакционната колегия на списание „Селскостопанска техника“;
• Член на редакционната колегия на списание “Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development” - Slovakia;
• Член на редакционната колегия на списание “Механизация на земеделието”;
• Член на редакционната колегия на списание “Agricultural, Forest and Transport Machinery and Technologies”;
• Член на организационни комитети на международни научни конференции, конгреси и семинари.

Професионални интереси:
• Области на професионални интереси: качество и надеждност на машините, трибология (триене, сработване, износване и мазане), превантивни и възстановителни химични и електрохимични покрития, възстановяване на детайли, диагностика, обслужване и ремонт на машините, проектиране на ремонтни, дилърски и сервизни предприятия, кръгова икономика, конструиране, изследване и изпитване на земеделска техника; устойчиво и екологично земеделие, висше образование.


Научно – изследователска работа:
• Ръководител и изпълнител на договори с научноизследователски и приложен характер;
• Автор и съавтор на 4 изобретения и патенти, над 140 научни статии и доклади, 10 монографии, 12 учебници, книги и учебни пособия;
• Ръководител на 7 докторанта, от тях трима успешно защитили, двама отчислени с право на защита, двама се обучават в момента;
• Участие в 25 изследователски и образователни проекта, финансирани от ФНИ, Европейския социален фонд и ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.


Отличия и награди
• Носител на Златна значка на Русенския университет;
• Носител на Награда Русе 2013 г. в категория „Цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на висшето образование и наука“;
• DOCTOR HONORIS CAUSA на Таврийския държавен аграрно-технологичен университет в гр. Мелитопол, Украйна, 2017 г.;
• Отличен с плакети и почетни знаци на български и чужди университети, институции и фирми.

 • 26.03.1962 г. - роден в гр.Русе, женен, с две деца
 • 1980 г. - завършва Математическа гимназия „Баба Тонка“ в гр. Русе
 • 1987 г. - завършва Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства имени В. П. Горячкина - машинен инженер по специалност – Организация и технология на ремонта, със златна значка на Министерството на образованието „За отлично учение“
 • 1987 г. - технолог към НИС при Русенски университет ”А. Кънчев” в
 • 1988 г. - научен сътрудник към НИС при Русенския университет ”А. Кънчев”
 • 1990 г. - редовен докторант в катедра „Ремонт, надеждност и химични технологии“
 • 1994 г. - aсистент, старши асистент, главен асистент в катедра „Ремонт, надеждност и химични технологии“
 • 2002 г. - защитава докторска дисертация на тема „Изследване възстановяването на плъзгащи лагери от земеделската и автотракторна техника“
 • 2003 г. - избран за Доцент по научна специалност Механизация и електрификация на растениевъдството – технология на възстановяване на детайлите
 • 2013 г. - избран за Професор по научна специалност Механизация и електрификация на растениевъдството, специалност Мениджмънт и сервиз на техниката
 • 2004 г. - избран за заместник-декан по учебната работа на Аграрно-индустриалния факултет
 • 2007 г. - избран за декан на Аграрно-индустриалния факултет
 • 2011 г. -избран втори мандат за декан на Аграрно-индустриалния факултет
 • 2016 г. -избран за заместник-ректор по учебната работа на Русенския университет „Ангел Кънчев“
 • 2020 г. -избран за втори мандат за заместник-ректор по учебната работа на Русенския университет „Ангел Кънчев“
 • 2023 г. - избран за ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев“