За нас

Съветът на ректорите на Висшите училища на Република България обединява ръководствата на всички български университети с различни полета на обучение и научни дейности, с различни мащаби и място в световната листа на университетите.
С уважение към традициите, натрупания опит и постигнатите резултати Съветът на ректорите в България винаги е защитавал своята обществена мисия.

История

За първи път идеята за създаване на автономен орган със съвещателни функции се обсъжда на 15.06.1990 г. в Химическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Присъстват 14 ректора, които изразяват одобрение на идеята на Ректора на СУ акад. Никола Попов за създаване на Съвет на ректорите. На 15.03.1993 г. съдът регистрира сдружение с нестопанска цел „Дружество на ректорите на висшите училища в България".

Целите на съвета

01
Да подпомага своите членове и да съдейства за изграждането на стабилна и отворена университетска система.
02
Да защитава общите интереси на висшите училища пред обществените и държавните институции.
03
Да представлява висшите училища на национални и международни форуми по проблеми на висшето образование и на научните изследвания.
04
Да участва във формирането на държавната политика в областта на висшето образование и на научните изследвания.
05
Да предлага на академичната общност форум за обсъждане на актуални теми, свързани с висшето образование, науката и университетските политики.
06
Да съдейства за доброто сътрудничество между университетите, както и между университетите и други организации.

Председателите

Председателите на Съвета на Ректорите на Висшите училища дадоха своя незаменим принос в утвърждаването на идеята за академична автономия, за отговорност пред обществото и за развитието на висшето образование в България.