Председателите

Председателите на Съвета на ректорите дадоха своя незаменим принос в утвърждаването на идеята за академична автономия, за отговорност пред обществото и за развитието на висшето образование в България. Те спомогнаха Съветът на ректорите да се превърне във фактор и уважаван партньор в областта на висшето образование и науката.

 

 • Чл.-кор. проф. д-р Николай Генчев

  Софийски университет - „Св. Климент Охридски“
  (11.Х.1992 – 14.VІ.1993 г.)
  На 11.Х.1992 г. в ТУ – Варна, се провежда Учредителното събрание на Дружеството на ректорите на висшите училища в Република България. Приет е устав и са избрани ръководни органи. За заместник-председатели на Управителния съвет са избрани проф. д-р Никола Петков Балабанов – Пловдивски университет „П. Хилендарски“, и проф. д-р инж. Иван Борисов Папазчев – Висш институт по архитектура и строителство.
 • Проф. Иван Лалов

  fff 022
  Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  (14.VІ.1993 – 26.ІІ.1998 г.)
  Съветът на ректорите обединява ръководствата на всички български университети с различни полета на обучение и научни дейности, с различни мащаби и място в световната листа на университетите. През цялото време на съществуването си Съветът е полагал усилия да изработи и да поддържа обща програма за реформата, структурата и развитието на висшето образование в България, следвайки националните традиции. Той е част от европейското образователно пространство. Поради разликата в интересите на университетите обща позиция на Съвета на ректорите се изработваше, вероятно и досега е така, след дискусии в академична и колегиална атмосфера.

  Партньорството с държавните органи от самото създаване на Съвета на ректорите включва изразяване на ясни позиции на академичната общност и търсене на неконфронтационен път за решаване на проблемите. Съветът на ректорите играеше и продължава да играе важна роля в европейската интеграция на България. Като оценявам положително първия четвърт век на Съвета на ректорите, пожелавам твърдост и мъдрост на академичните ръководства на университетите и на Съвета на ректорите за благото на българското средно и висше образование, за подготовката на конкурентоспособни и квалифицирани специалисти, за следване и развитие на националните и европейските тенденции. Световната наука и практика са нашият единствен ориентир. Националните интереси на България, а не корпоративни интереси, определят насоките на нашата дейност и оценката за резултатите от нея.
  На 19.ІІІ.1998 г. се взема решение: „Дружество на ректорите“ се променя на „Съвет на ректорите на висшите училища в Република България“.

  Управителен съвет се избира на 14.VІ.1993 г. (зала 1 на Софийския университет). Заместник-председатели на УС стават доц. д-р Владимир Попов – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, и проф. д-р инж. Иван Борисов Папазчев – Висш институт по архитектура и строителство. На 1.ІІ.1996 г. (Националната спортна академия) заместник-председатели стават: проф. д-р Камен Георгиев Миркович – УНСС, София, проф. д-р Киряк Петров Ковачев – МГУ, София, доц. д-р Николай Димов Ралев – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас.
 • Проф. Камен Велев

  velev
  Химикотехнологичен и металургичен университет – София
  (26.ІІ.1998 – 18.ХІІ.2003 г.)
  Учредяването на Съвета на ректорите преди четвърт век беше един от първите актове на гражданска инициатива в условията на автономия на висшите училища след демократичните промени в Република България. През изминалите години Съветът на ректорите се утвърди като незаобиколим фактор и уважаван партньор при всички промени в областта на висшето образование и науката. Като съосновател на Асоциацията на европейските университети, той намери свое достойно място и в европейското университетско семейство.
  Пожелавам на сегашното и на бъдещите ръководства на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България да бъдат като своите предшественици предани на идеята за академична автономия и отговорни пред обществото за развитието на качествено висше образование в нашата страна.

  Управителен съвет – 26.ІІ.1998 г. (Стопанската академия – Свищов): доц. д-р Николай Димов Ралев – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас, доц. д-р Атанас Дамянов Петров – Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов.
  Управителен съвет – 13.ІV.2000 г. (заседателната зала на ХТМУ – София): доц. д-р Борис Томов – Русенски университет „Ангел Кънчев“; проф. дсн Димитър Коларов – Лесотехнически университет, София; чл.-кор. проф. дсн Йорданка Кузманова – Висш селскостопански институт, Пловдив; проф. дфн Огнян Сапарев – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
  Управителен съвет – 20.VІ.2002 г. ( Аграрния университет – Пловдив): доц. д-р Борис Томов – Русенски университет „Ангел Кънчев“; чл.-кор. проф. дсн Йорданка Кузманова – Висш селскостопански институт, Пловдив; проф. д-р Димитър Коларов – Лесотехнически университет, София; проф. дфн Иван Харалампиев – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.
 • Чл.-кор. проф. Йорданка Кузманова

  kuzmanova
  Аграрен университет – Пловдив
  (18.ХІІ.2003 – 25.І.2008 г.)
  Всеки преглед на образователните системи в Европа и в света показва, че няма страна с идеална образователна система, но има осъзнат стремеж към модернизация и реформи, необходими за новото време.
  Процесът на нашето участие в Европейското образователно пространство изисква преди всичко осмислен национален подход към общите цели и пълното съзнание, че европейската политика в областта на висшето образование е и ще остане допълваща, насочваща, но няма да замества националната.
  С уважение към традициите, натрупания опит и постигнатите резултати смятам, че през този 25-годишен период на работа Съветът на ректорите в България винаги е защитавал своята обществена мисия.
  Днес висшите училища приемат предизвикателството да работят в конкурентна среда, която поддържа качеството на висшето образование и същевременно не изключва сътрудничеството в името на общите цели, които стоят пред всеки ректор и пред всеки председател на Съвета на ректорите. На всички колеги пожелавам успехи в изграждането на съвместимо и ефективно, разнообразно и гъвкаво общо Европейско и Национално образователно пространство.

  Управителен съвет – 18.ХІІ.2003 г. (заседателната зала на ХТМУ – София): чл.-кор. проф. дмн Владимир Овчаров – Медицински университет, София; проф. д-р Лъчезар Димитров – Национална спортна академия; доц. д-р Марко Тодоров – Русенски университет „Ангел Кънчев“; доц. д-р Илия Гюдженов – Югозападен университет „Неофит Рилски“.

  Управителен съвет – 27.І.2006 г. (заседателната зала на Аграрния университет – Пловдив): чл.-кор. проф. дмн Владимир Атанасов Овчаров – Медицински университет, София; проф. д-р Лъчезар Василев Димитров – Национална спортна академия; проф. д-р Петко Станков Чобанов – Бургаски свободен университет; доц. д-р Марко Марков Тодоров – Русенски университет „Ангел Кънчев“; доц. д-р Нено Павлов Ненов – Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов; доц. д-р Илия Димитров Гюдженов – Югозападен университет „Неофит Рилски“.
 • Проф. д-р Борислав Борисов

  УНСС – София
  (25.І.2008 – 07.ІІ.2012 г.)
  Убеден съм, че неизбежно ще настъпи времето, когато със своя могъщ креативен, интелектуален, управленски потенциал и с високата си професионална компетентност Съветът на ректорите ще заеме своето решаващо институционално място в националната система за управление на висшето образование. Управителен съвет – 25.І.2008 г. (заседателната зала на Аграрния университет – Пловдив): проф. д-р Станислав Семерджиев – Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“; проф. д.ик.н. Стоян Денчев – Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии, София; проф. дпн Пламен Легкоступ – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“; проф. дссн Нино Нинов – Лесотехнически университет, София; проф. д.ик.н. Анна Недялкова – Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“; доц. д-р Георги Паскалев Сафев – Медицински университет, Пловдив.
  Управителен съвет – 10.V.2010 г. (голямата конферентна зала на УНСС – София): мандатът на председателя и на състава на УС се удължава до 7.ІІ.2012 г.
 • Акад. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн

  Медицински университет – София
  (7.ІІ.2012 – 31.ІІІ.2016 г.)
  Приветствайки българската общественост по случай 25-годишнината на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България, си спомням за четирите години, през които бях негов председател. Тези години са може би най-успешните в моя живот, тъй като за един преподавател и учен да бъде припознат за председател на съвет, състоящ се от 51 елитни мажоритарно избрани ректори, е най-голяма чест и признание. Това бяха години на напрегната и вълнуваща работа за издигане престижа и качеството на българското висше образование и наука. Без изключително активната позиция на Съвета на ректорите нямаше да има Оперативна програма за образование и интелигентен растеж. Нямаше да ги има и законовите промени, свързани с изнесеното обучение, стопанската инициатива на университетите, изследователските университети и ред други инициативи. Вече 25 години Съветът на ректорите работи успешно в рамките на автономията на университетите и ролята му непрекъснато нараства. Пожелавам на всички ректори здраве и да продължат да бранят ценностите, за които се борим четвърт век.

  Управителен съвет – 07.ІІ.2012 г. (голямата конферентна зала на УНСС – София): зам.-председател – проф. д.ик.н. Стати Статев – УНСС, София; зам.-председател – проф. дтн инж. Христо Белоев – Русенски университет „Ангел Кънчев“; проф. Светослав Кокалов – Национална художествена академия; проф. дсв Димитър Греков – Аграрен университет, Пловдив; проф. д-р Запрян Козлуджов – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; главен секретар – доц. д-р Григорий Вазов – Висше училище по застраховане и финанси, София.

  Управителен съвет – 6.ІІІ.2014 г. (зала 205 в УАСГ – София): зам.-председател – проф. д.ик.н. Стати Статев – УНСС, София; зам.-председател – проф. дтн инж. Христо Белоев – Русенски университет „Ангел Кънчев“; проф. Светослав Кокалов – Национална художествена академия; проф. д-р инж. Красимир Петров – Университет по архитектура, строителство и геодезия, София; проф. д-р Запрян Козлуджов – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; главен секретар – доц. д-р Григорий Вазов – Висше училище по застраховане и финанси, София.
 • Проф. д-р инж. Любен Тотев

  Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София
  (31.ІІІ.2016 - 2020)
  Какво са ректорите без своите университети? Какво са университетите без своите студенти и преподаватели? Какво е България без своите университет?

  Това са риторични въпроси, чийто отговор е ясен и еднозначен. Част от този отговор е Съветът на ректорите. Неговият четвърт век, неговите 25 академични години са малко, но и много време в днешния динамичен свят. Достойно оползотворено време, в които Съветът на ректорите се доказа като независим фактор за развитието на висшето образование в България и за създаването на стабилна и отговорна университетска система. Време, в които се изграждаше сътрудничество между университетите и се подкрепяха отношенията им с други организации и институции в България Европа и света. Време, в което Съветът на ректорите се утвърди като уважаван форум на университетската общност за обсъждане на актуалните и стратегическите теми, свързани с висшето образование, науката и университетските политики. И най-важното – Съветът на ректорите стана авторитетният глас на българските университети в реализирането на модерна държавна политика във висшето образование.

  Академичното ръководене на един толкова многообразен и сложен свят като университета е голямо предизвикателство и огромна отговорност. Убеден съм, че с натрупания четвъртвековен опит Съветът на ректорите и в бъдеще ще изпълняват успешно своята роля за просперитета на всеки от университетите и на цялата академична общност на европейска България.

  Изказвам своята благодарност към колегите от Управителния съвет, Контролния съвет и Етичната комисия, с които работихме много успешно през изминалите два мандата!
 • Проф. дфн Анастас Герджиков

  Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  (2020 - 2022)
  Мандат 2020-2022 г. беше труден поради това, че пандемията принуди висшите училища на практика да преустановят всички дейности освен учебния процес, който в по-голямата си част премина в онлайн форма. Тази кризисна ситуация се отрази и на работата на Съвета на ректорите. Беше създадена обща група на ректорите и министър Красимир Вълчев в приложението WhatsApp. В ситуация на изолация тази група допринесе много за изпълнение на задачата за подпомагане на членовете на Сдружението чрез консултации, информация, обмен на мнения и опит.

  Сдружението участваше активно в организирането и провеждането на форуми и работни срещи, свързани с проблемите на висшето образование и науката, много от тях онлайн, изразяваше мнения и становища относно общите интереси на висшите училища, както и относно развитието и проблемите на висшето образование в страната.
  През 2020 г. изследвание на ВОН-КНСБ установи големи разлики във възнагражденията на преподавателите в различните висши училища. Благодарение на общите усилия на председателя на Съвета проф. Анастас Герджиков и ВОН-КНСБ в Закона за висшето образование беше прието Министерският съвет да определя началната заплата за длъжността „асистент“ и в държавния бюджет за 2021 г. бяха включени над 60 милиона лева за осигуряване на минимално ниво на началните заплати на заемащите всички академични длъжности. В много висши училища това доведе до повишаване на основните заплати с 40-50 %.

  При корекцията на държавния бюджет договорихме нови средства в размер на 15 милиона, които бяха разпределени като еднократно допълнително възнаграждение.

  Самата 2021 г. беше трудна не само заради пандемията, но и заради политическата нестабилност. През годината действаха четири парламента и четири правителства – две служебни и две редовни. За министър на образованието и науката в редовното правителство беше избран акад. Николай Денков, който предложи няколко реформи, които предизивикаха сериозни дискусии.

  Първо той предложи сливане на висши училища и посочи примери за висши училища, които смята за подходящи за такава стъпка – няколко технически висши училища и училищата по изкуствата. Тези предложения предизвикаха бурна реакция от страна на споменатите висши училища. Създаде се работна група, която да обсъди целите и критериите за сливане на висши училища, която взе решение, сливането да бъде доброволно и висши училища да не се сливат насилствено, както и висшите училища да не се сливат юридически чрез вливане в едно от тях и закриване на останалите, а да се създадат консорциуми, в които да се обединят няколко висши училища, които запазват юридическата си самостоятелност. Министър Денков предложи също изменение на ЗРАСРБ с нов набор от критерии и показатели за академично израстване, както и въвеждането на национални показатели за атестацията на преподавателите. Ректорите първоначално се обявиха за въвеждането на минимални показатели при атестацията, но след като видяха предложенията по области на висшето образование за минималните показатели за академичното израстване и методиката за атестирането, и ректорите, и преподавателите реагираха крайно негативно. Отново благодарение на усилията на ВОН-КНСБ няколко депутати от различни парламентарни групи внесоха предложение да се осигурят допълнителни 20 милиона лева за повишаване на началните заплати в държавния бюджет за 2022 г. При корекцията на бюджета бяха приети още 20 милиона лева допълнително в субсидията за издръжка. През мандата Съветът на ректорите на висшите училища в Република България кандидатства за член на Европейската унниверситетска асоциация (EUA).
 • Акад. проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн

  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
  (2022 - 2024)
  В работата ни през тези почти две години бе правило да инициираме формирането на наши вътрешни експертни групи, предлагането от наша страна на методическа помощ, изпращането на становища и мнения по проектите за всеки нормативен акт, имащ отношение към дейността ни. Успяхме да изградим определен стил на работа, налагащ прозрачност и широка дискусия при взимането на всяко едно решение. Обещаното през месец юни 2022 г., че това ще бъде отправна точка на всяко наше действие, вярвам че се покри напълно с очаквания на колегите ректори. То беше наш принцип на работа и макар понякога да предизвикваше забавяне, поради липсата на достатъчна експедитивност, бе за предпочитане пред опасността трудно спечеленото доверие да бъде разколебано.

  Смятам, че активността, която проявихме в действията си е напълно оправдана, защото е израз на отговорността ни да сме партнираща организация на държавата при провеждане на нейните политики и едновременно с това сериозен коректив на решения, които влияят по потенциално негативен начин на процесите, съпътстващи нашата работа.

  Както заварих 51 работещи висши училища и университети при встъпването си в мандата, така и оставям 51 работещи висши училища при неговото приключване. Във времена на кризи и турбуленции от всякакво естество това може да се окаже немалко постижение. Вярвам, че с работата си успяхме да върнем духа на Съвета на ректорите, да запазим и увеличим неговия обществен престиж.

  Управителен съвет
  Председател - акад. проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн, ректор на Медицински университет - София
  Зам.-председател - Акад. проф. дтн Христо Белоев, ректор на Русенски университет "Ангел Кънчев"
  Проф. д-р Николай Изов, ректор на НСА "Васил Левски"
  Проф. д-р Евгени Станимиров, ректор на Икономически университет - Варна
  Проф. д-р Ивайло Копрев, ректор на Минно-геоложки университет
  Проф. д-р Добри Ярков, ректор на Тракийски университет - Стара Загора

  Главен секретар
  Проф. д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство

  Контролен съвет
  Председател - Проф. д-р Тони Шекерджиева - Новак, ректор на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив
  Проф. д-р инж. Венцислав Вълчев, Технически университет - Варна
  Ген.-майор Тодор Дочев, ректор на Военна академия "Г. С. Раковски"

  Етична комисия
  Председател - проф. д-р Марияна Божинова, ректор на СА "Димитър Цанев" - Свищов
  Проф. д-р Пламен Моллов, ректор на Университет по хранителни технологии - Пловдив